مرجان کندی Marjan Kandy
Marjan Kandy
Other name
Age
year

Marjan Kandy StatusComplate Marjan Kandy archive

Marjan Kandy Albums

04:00
18089
3:25
78804
3:39
45625
3:42
18581
3:25
31077
3:27
1271
3:25
78804
04:00
18089
3:39
45625
3:25
31077

Marjan Kandy Biography [edit]

مرجان کندی متولد 26 بهمن ماه است.اهل ساری.نوازندگی ویولن رو از سیزده سالگی شروع کرد و گیتار رو از 20 سالگی(زیر نظر مهدی شهبازی)در حال حاضر استرالیا زندگی میکند.

More...