علی قاسمی Ali Ghasemi
Ali Ghasemi
Other name
Age
year

Ali Ghasemi StatusComplate Ali Ghasemi archive
Mahyar MR » Tanafor {Composer}
03:22
222
04:54
260
Ali Ghasemi » Kalame {Singer}
03:08
433
Ali Ghasemi » Hesar {Singer}
03:35
363
Ali Ghasemi » Fekre To {Singer}
03:46
504
Ali Ghasemi » Fekre To {Singer}
03:46
504

Ali Ghasemi Biography [edit]

علی قاسمی متولد تهران است وی اصلیت تنکابنی دارد .او از 10 سالگی شروع به خواندن کرده است.